1. Zajęcia dydaktyczne
  1. Bioinformatyka
  2. Modelowanie Molekularne
  3. Struktura Polimerów i Biopolimerów
  4. Wstęp do Programowania w Naukach Przyrodniczych
  5. Wspomaganie Komputerowe Pracowni Chemicznej
  6. Laboratorium Chemii i Biologii Strukturalnej
 2. Courses in English
  1. Bioinformatics
  2. Molecular Modelling

Modelowanie Molekularne

semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł

Przegląd podstawowych pojęć z dziedziny modelowania molekularnego ze szczególnym uwzględnieniem modelowania biomolekuł

 • Skala czasowa i rozmiary zjawisk molekularnych.

  • skale czasowe procesów fizykochemicznych i biologicznych
  • rozmiary typowych układów
  • przegląd podejść do modelowania: metody kwantowomechaniczne, modele pełnoatomowe i gruboziarniste
 • Przestrzeń konformacyjna, czyli współrzędne badanego układu

  • typowy wymiar przestrzeni konformacyjnej
  • współrzędne kartezjańskie a współrzędne wewnętrzne
  • zamrożone stopnie swobody
  • więzy, procedura shake
 • Pola siłowe

  • koncepcja hiperpowierzchnia energii

  • klasyczne pole siłowe dynamiki molekularnej (pole empiryczne) i jego elementy

   • człony wiążące: wiązania, kąty płaskie, kąty torsyjne
   • człony niewiążące: potencjał Lennarda-Jonesa, potencjał Coulomba
  • popularne pola siłowe: CHARMM, Amber, GROMOS, OPLC

 • Metody próbkowania

  • obliczanie energii dla zadanych położeń (single point calculation)

  • minimalizacja energii

   • znajdowanie minimum lokalnego
   • metoda największego spadku
   • metoda sprzężonych gradientów
   • problem znajdowania minimum globalnego
  • dynamika molekularna

  • metoda Monte Carlo z kryterium Metropolisa

  • symulowane wyżarzanie

  • metoda wymiany replik

 • Kilka praktycnych aspektów symulacji

  • periodyczne warunki brzegowe, reguła najbliższego obrazu
  • obcięcie (cutoff) przy liczeniu członów niewiążących: lista Verleta
 • Traktowanie rozpuszcalnika

  • rozpuszczalnik jawny (explicit solvent)
  • rozpuszczalnik niejawny (implicit solvent)
 • Modelowanie porównawcze (homologiczne) struktur białek: pojęcie szablonu i uliniowienia